CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Bazkide agurgarriak:
Klubaren Estatutuen 19. artikuluak xedatzen duenez, Batzar Nagusia ezohiko bilkuran bildu ahal izango da, kontuak eta aurrekontua onartzea ez dakarten bere eskumeneko gaiak aztertzeko. Era berean, Klubaren Estatutuen 21. artikuluak xedatzen duenez, Batzar Nagusirako deialdia, aztertu beharreko gaien gai-zerrenda eta gai horiei buruzko dokumentazioa bazkideei jakinaraziko zaizkie, hala badagokio, kirol-klubaren webgune ofizialean jarritako iragarki baten bidez, gutxienez 15 egun lehenago, premiazko epeek edo gerora gertatutako aparteko egoera larriek eragindako premiazko kasuetan izan ezik.
Bada, klubaren estatutuetako artikuluetan jasotako formalitate guztiak errespetatuz, honen bidez Txuri Berri Izotz Klubaren 2021eko batzar berezi baterako deia egiten da. Bilera hori 2021eko apirilaren 3an (larunbata) egingo da, meet bidez, eta 10: 45ean helaraziko zaie bazkideei (bilera 11: 00etan hasteko).
Gai-zerrenda
1.- Kontuak gaur egungo egoeran aurkeztea, azken batzarrean geratu zen bezala.

 

El artículo 19 de los Estatutos del Club, contempla que la Asamblea General se podrá reunir en sesión extraordinaria para tratar los asuntos de su competencia que pudieran suscitarse que no impliquen la aprobación de las cuentas ni del presupuesto. A su vez, el artículo 21 de los Estatutos del Club, contempla que la convocatoria de la Asamblea General junto con el orden del día de los asuntos a tratar y la documentación relativa a los mismos, será comunicado a los socios y socias mediante anuncio colocado, en su caso, en la página web oficial del club deportivo con una antelación mínima de 15 días, salvo supuestos de urgencia motivados por plazos perentorios o graves circunstancias extraordinaria sobrevenidas.

Pues bien, respetando cuantas formalidades son contenidas en el articulado de los Estatutos del Club mediante la presente se convoca  a una nueva sesión extraordinaria del Club de Hielo Txuri Berri del año 2021 que tendrá lugar el día 3 de abril de 2021  (sábado) mediante meet que se hará llegar a los socios a las 10:45 horas (para empezar la reunión a las 11:00)

 

ORDEN DEL DÍA

 

1º.- Presentación de las cuentas en la situación actual, tal y como se quedó en la última asamblea.